Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zakres zadań położnej podstawowej opieki zdrowotnej
10/03/2017
Położna podstawowej opieki zdrowotnej, zwana dalej „położną POZ” planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską, opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad świadczeniobiorcą w miejscu zamieszkania i nauki, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia, w zakresie:
1)  promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
2)  świadczeń pielęgnacyjnych ...

Zakres zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
25/02/2017
Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, zwana dalej „pielęgniarką POZ” planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską, opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad świadczeniobiorcą w miejscu zamieszkania i nauki, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia, w zakresie:
1)  promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
2)  świadczeń pielęgnacyjnych;
3)  świadczeń diagnostycznych; ...

Jak uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci
09/02/2017
Podstawową zasadą jest, że to pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Natomiast podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta...

Kiedy przedawnia się i ustaje odpowiedzialność zawodowa lekarzy?
14/06/2016
Ustawa o izbach lekarskich przyjmuje zasadę, iż nie można wszcząć postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, jeżeli od chwili popełnienia czynu przez lekarza upłynęły 3 lata.  Jeżeli więc pacjent nie złoży w ciągu 3 lat od zdarzenia skargi do izby lekarskiej to utraci prawo ...


Zmiana zakresu zabiegu bądź metody leczenia lub diagnostyki a odpowiedzialność lekarza za przestępstwo z tytułu wykonania zabiegu bez zgody pacjenta
05/03/2016
Miarodajna, legalizująca działanie lekarza zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu leczniczego to taka zgoda, która stanowi wyraz jego własnej, świadomej (zarówno od strony zdolności psychofizycznej udzielającego zgody, jak i rozważenia niezbędnych jej przesłanek) oraz swobodnej i dobrowolnej (nieobciążonej wadą błędu, czy przymusu) decyzji. ...

Gdzie szukać w nocy i święta pomocy lekarza? - Czy tylko na „ostrym dyżurze” pacjentowi pomogą lekarze w nocy i święta?
13/12/2015
Nadchodzące święta z uwagi na umiejscowienie w kalendarzu mogą powodować pojawienie się pytania gdzie szukać pomocy lekarza w nocy i święta.

Czy tylko na „ostrym dyżurze”?.

Na to pytanie należy odpowiedzieć przecząco!!!

Brak jest podstaw prawnych do ograniczania pacjenta w możliwości skorzystania z opieki zdrowotnej tylko do „ostrego dyżuru”. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta brak jest podstawy prawnej do funkcjonowania tzw. „ostrych dyżurów”....

Dopuszczalne przypadki ujawnienia Tajemnicy Lekarskiej
23/10/2015
Co do zasady zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Od tej zasady przewidziane są liczne odstępstwa. ...

Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie powoływania się przez lekarzy na klauzule sumienia.
07/10/2015
W dniu 7 października 2015 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygn. akt K 12/14 uwzględnił w części wniosek* Naczelnej Rady Lekarskiej.

Trybunał Konstytucyjny uznała, że art. 39 zdanie pierwsze w związku z art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464) w zakresie, w jakim nakłada na lekarza obowiązek wykonania niezgodnego z jego sumieniem świadczenia zdrowotnego w „innych przypadkach niecierpiących zwłoki”, jest niezgodny z zasadą prawidłowej ...

Czas pracy lekarza w podmiotach leczniczych - wynagrodzenie za dyżur
06/10/2015
Na wstępie chciałbym podkreślić, że omawiane w niniejszym artykule rozwiązania stosuje się do lekarzy - pracowników, a więc osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy. Nie odnoszą się zaś one do lekarzy świadczących usługi medyczne w oparciu o umowę cywilnoprawną

Określenie czasu pracy znajduje się w art. 128 k.p., który stanowi, iż jest to czas, w którym pracownikowi pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do jej wykonywania. ...

Kto ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych?
23/09/2015
Odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych.

W przypadku wykonywania działalności leczniczej przez lekarza jako indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem albo indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem ponoszą solidarnie odpowiednio lekarz i podmiot leczniczy. ...

Kiedy następuje wypisanie pacjenta ze szpitala ?
16/09/2015
Wypisanie pacjenta ze szpitala następuje:
1) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w tym przedsiębiorstwie;
2) na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego - Pacjent występujący z żądaniem jest informowany przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych. Pacjent taki składa pisemne oświadczenie o wypisaniu na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej. Jeżeli natomiast przedstawiciel ustawowy żąda wypisania pacjenta, którego stan zdrowia wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych, można odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych sąd opiekuńczy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. ...

Przysięga Hipokratesa
15/08/2015
Przysięgam na Apollona lekarza, na Asklepiosa, Hygieje, i Panaceje oraz na wszystkich bogów i boginie, biorąc ich na świadków, że wedle mej możności i rozeznania będę dochowywał tej przysięgi i tych zobowiązań.
Mistrza mego w tej sztuce będę szanował na równi z rodzicami, będę się dzielił z nim mieniem i na żądanie zaspokajał jego potrzeby: synów ...

Warunki wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza
28/07/2015
Warunki wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych. z dnia 26 marca 2015 r.

Dopuszcza się prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, z wyjątkiem ...

Niedoinformowanie pacjenta przez chirurga z zakresu chirurgii plastycznej o ryzyku i skutkach zabiegu, jako podstawa do żądania zadośćuczynienia.
30/12/2014
Nieudzielenie pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu przy zabiegu wykonywanym w celach estetycznych przez specjalistę z zakresu chirurgii plastycznej jest podstawą do dochodzenia odszkodowania. Takiej treści wniosek wynika z orzeczenia Sądu Okręgowego we Wrocławiu (Sygn. akt I C 789/11). ...

Kiedy lekarz może odmówić leczenia?
30/12/2014
Co do zasady lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki. Niedopełnienie przez lekarza wyżej sformułowanego obowiązku skutkować może odpowiedzialnością karną, cywilną i zawodową (ewentualnie służbową). ...

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
28/12/2014
Przez świadczenie zdrowotne - działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych ...

Zgoda pacjenta na leczenie
11/11/2014
Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych jest określone przez przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. ...

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
10/11/2014
Jednym z podstawowych prawa pacjenta jest jego prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Sposób prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej określają przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Aby pacjent mógł zrealizować swoje prawo do dostępu do ...

Odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych (błędy medyczne)
Odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych (błędy medyczne)
09/11/2014
Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych (błędy medyczne) reguluje ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przepisy ustawy regulują zasady dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku wystąpienia zdarzeń medycznych tj. zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną: ...

Katalog podstawowych praw pacjenta
25/09/2014
Prawa pacjenta są uregulowane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Poniżej pragnę wskazać najważniejsze prawa pacjenta.  ...


Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne –zarażenie gronkowcem złocistym i zaniedbania w diagnostyce oraz leczeniu.
Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne –zarażenie gronkowcem złocistym i zaniedbania w diagnostyce oraz leczeniu.
11/07/2014

Temat rozważań swoich chciałbym odnieść do zarażenia pacjenta gronkowcem złocistym podczas wykonywania zabiegu wydłużenia kończyny metodą Ilizarowa.

Aby dochodzić odszkodowania w pierwszej kolejności należy ustalić czy między szkodą a działaniem lub brakiem działania szpitala zachodzi adekwatny związek przyczynowy. A następnie ocenić wysokość szkody. ...

tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Blog prawa medycznego i farmaceutycznego

PUBLIKACJE NA TEMAT