tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
Ustawa o izbach lekarskich przyjmuje zasadę, iż nie można wszcząć postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, jeżeli od chwili popełnienia czynu przez lekarza upłynęły 3 lata.  Jeżeli więc pacjent nie złoży w ciągu 3 lat od zdarzenia skargi do izby lekarskiej to utraci prawo wniesienia takiej skargi. Inaczej to ujmując skarga wniesiona po upływie tego terminu zostanie wprawdzie przyjęta, jednak rzecznik odpowiedzialności umorzy postępowanie przeciwko lekarzowi.

Należy jednak pamiętać, ze bieg przedawnienia do wszczęcia postępowania przerywa każda czynność rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

 
Nawiązanie do kodeksu!!!

Karalność przestępstw ustaje natomiast, co do zasady, zgodnie z kodeksem karnym, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:
1)  30 - gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,
2)  20 - gdy czyn stanowi inną zbrodnię,
2a)  15 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,
3)  10 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,
4)  5 - gdy chodzi o pozostałe występki.
Jeżeli wszczęto postępowanie, karalność przestępstw ustaje z upływem 10 lat

Natomiast, karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia. Jeżeli wszczęto postępowanie, karalność przestępstw ustaje z upływem 5 lat

Należy pamiętać, że jeżeli dokonanie przestępstwa zależy od nastąpienia określonego w ustawie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił.

Nawiązanie do doktryny!!!

W odniesieniu do przestępstw wieloczynowych należy przyjąć, że o początku biegu przedawnienia karalności decyduje moment zakończenia przestępstwa, czyli podjęcia ostatniej czynności, która się na nie składa.

Jeżeli chodzi o przestępstwa trwałe, to przedawnienie karalności rozpoczyna bieg od momentu, w którym doszło do przerwania stanu bezprawności.

Przedawnienie karalności stanowi ujemną przesłankę procesową, bowiem jego zaistnienie, zgodnie z art. 17 § 1 pkt 6 KPK, sprawia, że nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza. Stwierdzenie przez sąd w toku postępowania, że nastąpiło przedawnienie karalności przestępstwa, wyłącza możliwość wydania wyroku skazującego oraz uniewinniającego.

Ciekawe orzeczenia!!!

Jak trafnie przyjęto w tezie Wyroku Sądu Najwyższego - Sądu Dyscyplinarnego  z dnia 29 września 2015 r. (SDI 33/15)

1. Pięcioletni okres przedawnienia karalności przewinień dyscyplinarnych na gruncie ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 651) doznaje istotnego wyjątku: art. 64 ust. 4 ustawy przewiduje, że jeżeli przewinienie dyscyplinarne stanowi jednocześnie przestępstwo, ustanie jego karalności następuje nie wcześniej niż ustanie karalności przestępstwa. Jedynie prawomocny wyrok sądu powszechnego może być podstawą przyjęcia, że tożsamy delikt dyscyplinarny stanowi jednocześnie przestępstwo.
2. Kolizję wynikającą z różnych okresów przedawnienia karalności przewinień zawodowych i tożsamych z nimi przestępstw rozwiązuje przepis art. 54 ust. 2 ustawy o izbach lekarskich, przewidujący m.in. możliwość zawieszenia postępowania dyscyplinarnego do czasu ukończenia postępowania karnego, o ile jego wynik może mieć wpływ na rozstrzygnięcie w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Wprawdzie przepis ten określa fakultatywną formę zawieszenia postępowania dyscyplinarnego („może być zawieszone"), ale nie ulega wątpliwości, że możliwość ta przekształca się w obowiązek, kiedy to od wyniku postępowania karnego wprost uzależnione jest obliczenie okresu przedawnienia deliktu dyscyplinarnego.Autor: Adwokat Grzegorz Szymczyk o 20:26
Kiedy przedawnia się i ustaje odpowiedzialność zawodowa lekarzy?
wtorek, 14 czerwca 2016
 
Natomiast karalność przewinienia zawodowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat bez względu czy przedawnienie do wszczęcia postępowania zostało przerwane czy też nie. Oznacza to, że po upływie tego terminu sąd lekarski będzie zmuszony umorzyć postępowanie w sprawie przeciwko lekarzowi. 

Od tej zasady jest przewidziany wyjątek, że jeżeli czyn lekarza stanowi jednocześnie przestępstwo, ustanie karalności przewinienia zawodowego następuje nie wcześniej niż ustanie karalności przestępstwa. Wyjątek ten powoduje, że jeżeli lekarz zostanie skazany prawomocnym wyrokiem karny za taki sam czyn, jaki jest przedmiotem postępowania dyscyplinarnego to przewinienie zawodowe ulegnie przedawnieniu w takim samym terminie jak karalność przestępstwa za które został skazany.
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.

PUBLIKACJE NA TEMAT