Jak uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci
pacjenta?
Jak napisać upoważnienie?
czwartek, 9 luty 2017 r.
Podstawową zasadą jest, że to pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Natomiast podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację
medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie
upoważnionej przez pacjenta
.


Autor: Adwokat Grzegorz Szymczyk o 20:26
Po śmierci pacjenta dostęp do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Czyli pacjent za życia musi upoważnić inną osobę do dostępu do dokumentacji medycznej po jego śmierci.  Pacjent może sporządzić takie upoważnienie składając oświadczenie zawierające zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej zarówno w ramach tej dokumentacji jak i poza nią. Istotne znaczenie ma tu treść takiego upoważnienia, gdyż z treści zazwyczaj wynika zakres upoważnienia do dokumentacji medycznej.
Upoważnienie to powinno upoważniać określoną osobę lub osoby do uzyskiwania dokumentacji medycznej pacjenta po jego śmierci i być złożone do danej dokumentacji medycznej. Należy również pamiętać, że upoważnienie udzielające zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej osobie najbliższej, złożone również w innej placówce medycznej i nieodwołane w żaden sposób (wyraźny lub dorozumiany) powoduje domniemanie, że oświadczenie to zachowuje swoją moc również w innych placówkach ochrony zdrowia skoro jest dołączane do karty choroby w ramach indywidualnej dokumentacji pacjenta.
Inaczej ujmując, jeżeli oświadczenie to przybiera najszerszą możliwą formę o upoważnieniu określonej osoby do uzyskiwania dokumentacji medycznej pacjenta po jego śmierci, i zostanie załączone do dokumentacji medycznej określonej jednostki chorobowej, w konkretnej jednostce służby zdrowia, to niezależnie od tego, który podmiot medyczny będzie później świadczeniodawcą wytwarzającym dokumentację medyczną, ma obowiązek respektowania oświadczenia wskazującego upoważnioną osobę do uzyskiwania dokumentacji po śmierci pacjenta.
A jeżeli pacjent nie upoważni nikogo za życia, co wtedy robić?.

Rodzi się pytanie czy rodzina lub osoba bliska może mieć dostęp do dokumentacji?
Należy stwierdzić, że co do zasady nie może osoba bliska uzyskać dostępu do dokumentacji osoby bliskiej po jej śmierci, jeżeli nie ma takiego upoważnienia. 

Jednak, spadkobiercy zmarłego pacjenta, który zmarł na skutek leczenia w szpitalu i nie udzielił upoważnienia do uzyskania dokumentacji, może wystąpić do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, właściwej ze względu na siedzibę szpitala, z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego. W ramach tego postępowania komisja zazwyczaj pozyskuje do akt sprawy dokumentacje pacjenta a spadkobiercy mają wgląd do tej dokumentacji i możliwość zapoznania się z nią.

Należy wskazać, że opłata od wniosku wynosi 200 zł.,  a w przypadku cofnięcia wniosku podlega zwrotowi, więc koszt znikomy. 
Należy również mieć na uwadze to, że lekarza ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu również po śmierci pacjenta chyba, że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska. Obecnie inna osoba bliska może również sprzeciwić się ujawnieniu tajemnicy - o tym innym razem.
tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.

PUBLIKACJE NA TEMAT