tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
Położna podstawowej opieki zdrowotnej, zwana dalej „położną POZ” planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską, opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad świadczeniobiorcą w miejscu zamieszkania i nauki, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia, w zakresie:
1)  promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
2)  świadczeń pielęgnacyjnych;
3)  świadczeń diagnostycznych;
4)  świadczeń leczniczych;
5)  świadczeń rehabilitacyjnych.

Położna POZ w zakresie posiadanych kompetencji realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną obejmującą:
1)  edukację w zakresie planowania rodziny;
2)  opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu;
3)  opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia;
4)  opiekę w chorobach ginekologicznych;
5)  opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:

1)  edukację w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety;
2)  przygotowania do porodu z uwzględnieniem porodu rodzinnego;
3)  poradnictwo w zakresie higieny odżywiania w okresie ciąży i połogu;
4)  poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;
5)  poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią;
6)  kształtowanie postaw rodzicielskich;
7)  edukację i udzielanie porad w zakresie powrotu płodności po porodzie i metod regulacji płodności;
8)  profilaktykę chorób ginekologicznych i patologii położniczych;
9)  edukację kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego;
10)  edukację w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową;
11)  profilaktykę chorób wieku rozwojowego;
12)  edukację w zakresie szczepień ochronnych.

Świadczenia pielęgnacyjne obejmują:

1)  planowanie, realizację i ocenę opieki pielęgnacyjnej nad:
a)  kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu,
b)  noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia,
c)  kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi;
2)  przygotowanie i wspieranie rodziny w opiece świadczonej na rzecz noworodka, niemowlęcia i kobiety;
3)  przygotowanie kobiety do samoopieki i samopielęgnacji.

Świadczenia diagnostyczne obejmują:

1)  przeprowadzanie wywiadu środowiskowego lub rodzinnego;
2)  monitorowanie rozwoju ciąży fizjologicznej;
3)  wykonywanie badania położniczego u kobiet;
4)  ocenę relacji rodziny z noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia;
5)  monitorowanie przebiegu połogu i rozwoju noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;
6)  obserwację i ocenę rozwoju psychoruchowego noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia oraz adaptacji do środowiska zewnętrznego;
7)  wykonywanie pomiarów u kobiety i noworodka oraz ocenę tych pomiarów;
8)  u noworodka ocenę poziomu bilirubiny w oparciu o topografię zaż
ółcenia według schematu Kramera oraz pobieranie materiału do testów przesiewowych w kierunku wykrycia chorób metabolicznych;
9)  wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy;
10)  pobieranie materiału do badań diagnostycznych;
11)  wystawianie skierowań na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta - zgodnie z wymogami art. 15a ust. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Świadczenia lecznicze obejmują:

1)  udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
2)  udzielanie pomocy położniczej i neonatologicznej w stanach nagłych do czasu przybycia lekarza;
3)  przyjmowanie porodu nagłego w warunkach domowych;
4)  zabezpieczenie naciętego lub pękniętego krocza;
5)  udzielanie pomocy w okresie laktacji;
6)  wykonywanie zabiegów leczniczych, w tym:
a)  podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza, w tym wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, podskórnych i śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych,
b)  zdejmowanie szwów,
c)  cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet, usuwanie cewnika, płukanie pęcherza moczowego,
d)  wykonywanie wlewów lub wlewek doodbytniczych,
e)  płukanie pochwy,
f)  leczenie i opatrywanie oparzeń, ran oraz odleżyn we współpracy z pielęgniarką POZ,
g)  wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna;
7)  ustalanie diety kobiety zgodnie z potrzebami;
8)  doraźną modyfikację dawki leczniczej leku przeciwbólowego, w uzgodnieniu z lekarzem i zgodnie z wykazem leków, do podawania których uprawniona jest położna;
9)  zgodnie z wymogami art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej:
a)  ordynowanie leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawianie na nie recept,
b)  ordynowanie określonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie zleceń albo recept.

7.  Świadczenia rehabilitacyjne obejmują:

1)  ćwiczenia usprawniające w ciąży, połogu i schorzeniach ginekologicznych;
2)  wykonywanie drenażu ułożeniowego u kobiety;
3)  prowadzenie gimnastyki oddechowej, relaksacyjnej i przygotowującej do porodu oraz połogu.


Autor: Adwokat Grzegorz Szymczyk o 20:26Zakres zadań położnej podstawowej opieki zdrowotnej
piątek,10 marca 2017 r.
W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej położna POZ współpracuje z:

1)  lekarzem ginekologiem (położnikiem) udzielającym świadczeń specjalistycznych w zakresie jej zadań;
2)  lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze;
3)  pielęgniarką POZ;
4)  pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania;
5)  pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;
6)  położną zatrudnioną w specjalistycznej poradni położniczo-ginekologicznej;
7)  innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców;
8)  przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.


PUBLIKACJE NA TEMAT
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.

PUBLIKACJE NA TEMAT