tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
Znajdź odpowiedź na pytanie
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.
Jaka jest wysokość opłaty sądowej od pozwu o rozwód?
12/01/2018
Opłatę od pozwu o rozwód wnosi się w wysokości 600 zł.

Co to jest pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego ?
Co to jest pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego ?
11/03/2016
Pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego to wszystkie koszty, które konsument ponosi w związku z umową o kredyt konsumencki, z wyłączeniem odsetek.
Ustawa o kredycie konsumenckim

Co to jest umowa zawarta na odległość ?
Co to jest umowa zawarta na odległość ?
10/03/2016
Umowa zawarta na odległość - umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Kiedy rozwód bez orzekania o winie?
Kiedy rozwód bez orzekania o winie?
10/03/2016
Sąd orzeka rozwód bez orzekania o winie tylko na zgodny wniosek małżonków.

W jakiej dacie powstaje stan upadłości dłużnika?
13/01/2018
Data wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest datą upadłości. W przypadku wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości po ponownym rozpoznaniu sprawy w następstwie uchylenia postanowienia przez sąd drugiej instancji za datę upadłości uważa się datę wydania pierwszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Co należy rozumieć przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?
12/01/2018
Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

12/12/2017
Pragnę zaprezentować numerus clausus przypadków stanowiących wyjątek od zasady z art. 28 ust. 1 PrBud, w myśl której rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. ...

Więcj ...

Jaki jest czas trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym ?
Jaki jest czas trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym ?
11/03/2016
Do kontroli działalności gospodarczej podatnika będącego przedsiębiorcą stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej w artykule

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Kogo uważa się za mikroprzedsiębiorcę ?
Kogo uważa się za mikroprzedsiębiorcę ?
10/03/2016
Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1)  zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2)  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Kiedy lekarz może odmówić leczenia?
Kiedy lekarz może odmówić leczenia?
10/03/2016
Prawo lekarza do odmowy udzielenia pomocy lekarskiej lub odstąpienia o leczenia reguluje ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Czytaj więcej w artykule

Kiedy następuje wypisanie pacjenta ze szpitala ?
Kiedy następuje wypisanie pacjenta ze szpitala ?
10/03/2016
Wypisanie pacjenta ze szpitala następuje:
1) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w tym przedsiębiorstwie;

Czytaj więcej w artykule

Na czym polega wykonywanie zwodu lekarza ?
Na czym polega wykonywanie zwodu lekarza ?
10/03/2016
Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich.

Kiedy lekarz może ujawnić tajemnice lekarską ?
Kiedy lekarz może ujawnić tajemnice lekarską ?
10/03/2016
Ujawnienie tajemnicy może nastąpić wyłącznie w niezbędnym zakresie w przypadkach określonych w  ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Czytaj więcej w artykule

W jakiej spółce lekarz może prowadzić działalność leczniczą?
W jakiej spółce lekarz może prowadzić działalność leczniczą?
10/03/2016
Działalność lecznicza lekarzy może być wykonywana w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska.

Kto ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich za szkody spowodowane niewłaściwym stanem technicznym budynku?
Kto ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich za szkody spowodowane niewłaściwym stanem technicznym budynku?
12/03/2016
Art. 415 k.c. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Czytaj więcej w artykule

Kiedy ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie?
Kiedy ubezpieczyciel  wypłaca odszkodowanie?
10/03/2016
Co o zasady zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Wyjątki od tej zasady określa ustawa.

Co to jest ubezpieczenie obowiązkowe?
Co to jest ubezpieczenie obowiązkowe?
10/03/2016
Ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu lub ubezpieczenie mienia, jeżeli ustawa lub ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa nakłada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.

Umów się - on-line
Porady - on-line