tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Moja pierwsza publikacja jest poświęcona znaczeniu winy przy rozwodzie.

Sąd może wydać wyrok, w którym

- na zgodny wniosek stron orzeknie rozwód bez orzekania o winie (to jest tak jakby żaden z małżonków nie ponosił winy)
- orzeknie, iż wyłącznie jeden małżonek jest winny, a drugi małżonek nie ponosi winy
- orzeknie, iż oboje małżonkowie ponoszą winę za rozkład pożycia.Małżonek niewinny może żądać od małżonka wyłącznie winnego alimentów, gdy w wyniku rozwodu istotnie pogorszy się jego sytuacja materialna. Nie musi natomiast znajdować się w niedostatku.

W przypadku natomiast rozwodu bez orzekania o winie
lub też z winy obojga małżonków, alimenty przysługują małżonkowi niewinnemu lub współwinnemu w przypadku, gdy znajdzie się w niedostatku. ( nie może żądać dostarczenia mu środków utrzymania tylko małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia).

"Rozwiedziony małżonek znajduje się w niedostatku wtedy, gdy własnymi siłami nie jest w stanie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części (patrz uwagi do art. 133). Spośród przyczyn powstania niedostatku, charakterystycznych dla stosunków między rozwiedzionymi małżonkami, należy wymienić zwłaszcza niemożność podjęcia pracy zarobkowej wskutek konieczności zajmowania się utrzymaniem i wychowaniem dzieci, a także brak kwalifikacji zawodowych do wykonywania takiej pracy, odpowiedniej do wieku, stanu zdrowia oraz posiadanych umiejętności. Ostatnio wymieniona okoliczność jest szczególnie istotna wtedy, gdy uprawniony małżonek, w ramach podziału obowiązków w małżeństwie, zajmował się prowadzeniem gospodarstwa domowego i wychowaniem dzieci. Jeżeli jednak alimentów żąda małżonek, który - przy uwzględnieniu jego wieku, sił i stosunków rodzinnych - może pod-jąć naukę potrzebną do zdobycia odpowiednich kwalifikacji zawodowych, to świadczenia alimentacyjne przysługują mu tylko przez czas niezbędny do uzyskania takich kwalifikacji (por. uzasadnienie tezy III wytycznych alimentacyjnych SN z 1987 r.).

Przesłanką, od której także zależne jest powstanie obowiązku alimentacyjnego małżonka po-noszącego wyłączną winę rozkładu pożycia, jest spowodowanie przez rozwód istotnego po-gorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego, nie mającego jednak cech niedostatku. Dla oceny, czy przesłanka istotnego pogorszenia sytuacji materialnej występuje, przeprowadzić należy porównanie każdorazowej sytuacji materialnej małżonka niewinnego z tym położeniem, jakie istniałoby, gdyby rozwód nie został w ogóle orzeczony i gdyby małżonkowie kontynuowali pożycie. Nie są natomiast istotne ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w położeniu materialnym małżonka niewinnego w czasie pomiędzy faktycznym rozejściem się małżonków a orzeczeniem rozwodu."

Orzeczenie o winie niema natomiast znaczenia przy zasądzaniu alimentów dla dzieci. Tutaj sąd ocenia jedynie uzasadnione potrzeby małoletnich dzieci stron oraz możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego.

Rozwód z orzekaniem o winie jednak wiąże się z koniecznością przedstawiania dowodów świadczących o winie małżonka. Postępowanie w takiej sprawie niewątpliwie jest bardzo długim postępowaniem. Natomiast postępowanie bez orzekania o winie może zakończyć się na pierwszej rozprawie albowiem nie wymaga tak rozbudowanego postępowania dowodowego.

Rodzaj orzeczenia o winie ma znaczenie również przy zasądzaniu przez sąd kosztów postępowania albowiem w przypadku orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy małżonka to małżonek winny ponosi koszty postępowania tj. koszty sądowe oraz będzie zobowiązany zapłacić kwotę 600 zł (opłata od pozwu) i ewentualne koszty procesu.

Rozstrzygnięcie o winie nie ma znaczenia natomiast przy orzekaniu o władzy rodzicielskiej nad dziećmi, o kontaktach, o podziale majątku wspólnego, o korzystaniu z mieszkania wspólnego. (z tym zastrzeżeniem, że przemoc stosowana wobec rodziny zawsze jest brana pod uwagę).

Przy podziale majątku wspólnego sąd bierze jednak pod uwagę okoliczności świadczące o przyczynianiu się do powstania wspólnego majątku - jednak zdrada małżeńska nie wpływa na rozstrzygnięcie w tym zakresie.


Autor: Adwokat Grzegorz Szymczyk o 13:43Rozwód - znaczenie winy przy rozwodzie.
niedziela, 4 maja 2014
Sąd może również rustalić, że małżonkowie (małżonek) nie ponoszą (nie ponosi) winy (np. wtedy, gdy tej winy przypisać nie można z powodu choroby psychicznej lub nieuleczalnej choroby)

Orzeczenie o winie przy rozwodzie ma istotne znaczenie przede wszystkim dla możliwości zasądzenia alimentów dla małżonka niewinnego.
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.

PUBLIKACJE NA TEMAT