Od początku roku 2016 na terenie całej Polski działa system darmowej pomocy prawnej.


Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

prawa pracy,

przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

prawa cywilnego,

spraw karnych,

spraw administracyjnych,

ubezpieczenia społecznego,

spraw rodzinnych,

prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej.


W ramach tej akcji adwokat Grzegorz Szymczyk świadczy darmową pomoc prawną w w Centrum Aktywności Lokalnej przy pl. Ks. E. Waresiaka 7 w Miliczu

Najbliższe terminy bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokata w Miliczu przypadają w dniu:

                                                  
                                                  06 listopada 2017 r.  od godz. 16:00 do godz. 20:00,
                                                    
                                                   13 listopada 2017 r. od godz.  16:00 do godz. 20:00,

                                                   14 listopada 2017 r. od godz. 16:00 do godz. 20:00,

                                                   28 listopada 2017 r. od godz. 16:00 do godz. 20:00,

                                                   06 grudnia 2017 r. od godz. 10:00 do godz. 14:00.
                                                  


Nieodpłatna pomoc prawna w Miliczu świadczona przez adwokata obejmuje:

1)  poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3)  udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna w Miliczu świadczona przez adwokata nie obejmuje spraw:

1)  podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2)  z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna w Miliczu świadczona przez adwokata przysługuje osobie:

1)  której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia  i złoży pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2)  która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863), lub
3)  która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4)  która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203), lub
5)  która nie ukończyła 26 lat, lub
6)  która ukończyła 65 lat, lub
7)  która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty lub
8) która jest w ciąży - w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.
adwokat Milicz
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:   

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.
Facebook - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Google - Adwokat Wrocław, Twardogóra
GoldenLine - Adwokat Wrocław, Twardogóra
LinkedIn - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Aktywność na Twitterze - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
tel. kom. 725 118 998
tel. 71 707 25 19
Umów się - on-line
e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl

Nieodpłatna pomoc adwokata - MILICZ