Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Nieodpłatna pomoc adwokata - Syców 2020

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255) od początku roku 2016 na terenie całej Polski działa system darmowej pomocy prawnej.

W 2020 r. Kancelaria Adwokacka świadczy nieodpłatną pomoc prawną w Sycowie.

Teraz można skorzystać z bezłatnych porad prawnych we Wrocławiu i Twardogórze

Rejestracja: pod nr tel. 570 926 267 w godz. 8.00 do godz. 15.00

Najbliższy termin udzielania nieodpłatnych porad prawnych przez adwokata w Sycowie przypada w dniu:

06.10.2020 r.  od godz. 11 do godz. 15
12.10.2020 r.  od godz. 11 do godz. 15
16.10.2020 r.  od godz. 11 do godz. 15
22.10.2020 r.  od godz. 11 do godz. 15
28.10.2020 r.  od godz. 11 do godz. 15

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie przez adwokata w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sycowie, 56-500 Syców ul. Wrocławska 8

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez adwokata w Sycowie obejmuje:

1.
poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2.
wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3.
udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4.
sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmowała spraw:

1.
podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2.
z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3.
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez adwokata w Sycowie przysługuje osobie

1.
której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2.
która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863), lub
3.
która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4.
która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203), lub
5.
która nie ukończyła 26 lat, lub
6.
która ukończyła 65 lat, lub
7.
która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
Kontakt
ul. S.Leszczyńskiego, 50-076 Wrocław
ul. Zbyszka 2, 56-416 Twardogóra
+ 48 71 707 2519
+ 48 725118998
adwokat.szymczyk@o2.pl

Copyright © 2012 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk - Adwokat Wrocław  /  Twardogóra. Wszystkie prawa zastrzeżone.