tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Na wstępie należy zaznaczyć, że roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu. Co powoduj, iż można znieść współwłasność w każdym czasie. Przedmiotem podziału jest rzecz stanowiąca wspólną własność.Znieść współwłasność można umownie lub sądownie.Podział budynku stanowiącego część składową gruntu. Podział taki możliwy jest przy spełnieniu dwóch przesłanek. Po pierwsze, niemożliwy jest podział samego budynku, bez dokonania podziału gruntu, na którym budynek jest postawiony. Po drugie, podział budynku jest dopuszczalny wzdłuż ścian pionowych.

Sąd Najwyższy wskazał m.in., że przy zniesieniu współwłasności nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym, budynek mieszkalny wraz z działką może być podzielony pionowo, jeżeli linia podziału przebiega przez ścianę dzielącą budynek na regularne i samodzielne części. Linia podziału budynku nie może odbiegać od linii podziału działki. Zgodnie bowiem z zasadą superficies solo c
edit, budynki trwale z gruntem związane oraz ich części są częściami składowymi gruntu (post. SN z 9.1.1985 r., III CRN 328/84, Legalis).

Podział budynku według płaszczyzn poziomych jest niedopuszczalny.

Wyodrębnienie własności lokali. Przez podział fizyczny należy przy tym rozumieć także wyodrębnienie własności lokali, co wynika z art. 7 ust. 1 i art. 11 ust. 1 WłLokU (por. post. SN z 5.2.2010 r., III CSK 195/09, Legalis).

Sądowe zniesienie współwłasności.
Od wniosku o zniesienie współwłasności pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 złotych, jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

We wniosku o zniesienie współwłasności należy dokładnie określić rzecz mającą ulec podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności.

Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi.

Innym sposobem zniesienia współwłasności w trybie sądowym jest
przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli (z obowiązkiem spłaty pozostałych współwłaścicieli). Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych. Należy jednak podkreślić wyraźnie, że zniesienie współwłasności poprzez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli nie może nastąpić wbrew woli tegoż współwłaściciela (por. S. Rudnicki, G. Rudnicki, J. Rudnicka, [w:] J. Gudowski, Komentarz, s. 404).

Alternatywnym sposobem zniesienia współwłasności może być
sprzedaż rzeczy wspólnej i podział pomiędzy współwłaścicieli uzyskanej ceny. Sprzedaż nieruchomości jest przeprowadzana na zasadach sprzedaży rzeczy w toku postępowania egzekucyjnego.

Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych. Ustalając spłaty lub dopłaty, sąd winien oznaczyć termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia.Autor: Adwokat Grzegorz Szymczyk o 13:47
Jak znieść współwłasność nieruchomości?
wtorek, 6 października 2015
Umowne zniesienie współwłasności.

Współwłaściciel może żądać zniesienia współwłasności w każdym czasie. Uprawnienie to może być wyłączone przez umowę wyłączającą to uprawnienie. Uprawnienie to może być wyłączone na czas nie dłuższy niż lat pięć. Jednakże w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze lat pięć; przedłużenie można ponowić.

Współwłaściciel może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.

PUBLIKACJE NA TEMAT