tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Oświadczenia o odwołaniu darowizny składa się obdarowanemu na piśmie.

Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze niewykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. 
odwołaniem jeden z nich zmarł, drugi z małżonków może odwołać darowiznę jedynie w odniesieniu do udziału, jaki przypada mu do przedmiotu darowizny z chwilą przekształcenia się w chwili śmierci jednego z małżonków ustawowej wspólności majątkowej we wspólność o charakterze ułamkowym. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 3 kwietnia 2014 r. (V CSK 289/13)

Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Darowizna nie może być  jednak odwołana z powodu niewdzięczności, jeżeli darczyńca obdarowanemu przebaczył. Jeżeli w chwili przebaczenia darczyńca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem. Darowizna nie może być odwołana z powodu niewdzięczności obdarowanego po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności.

                IV CSK 254/14 - wyrok SN - Izba Cywilna z dnia 04-02-2015 - Ustawa posługuje się zwrotem niedookreślonym, pozostawiając sądowi rozstrzygającemu sprawę ustalenie, czy konkretne zachowania mieszczą się w pojęciu rażącej niewdzięczności, co winien czynić przez pryzmat zwłaszcza norm moralnych oraz celów, jakie realizuje umowa darowizny. O tym, czy zachodzi sytuacja określana takim mianem, zawsze decydują okoliczności konkretnej sprawy. Zachowanie, o którym wyżej mowa, może być uznane za wyczerpujące znamiona rażącej niewdzięczności, jeżeli będzie świadomym, rozmyślnym naruszeniem podstawowych obowiązków, kwalifikację taką uzasadnia również wyrządzenie krzywdy czy przykrości, postępowanie w sposób niezamierzony, w uniesieniu czy rozdrażnieniu. Nie uzasadnia odwołania darowizny dopuszczenie się przez obdarowanego takich czynów, które w danych okolicznościach czy warunkach nie wykraczały poza zwykłe przypadki życiowych konfliktów.

Spadkobiercy darczyńcy mogą odwołać darowiznę z powodu niewdzięczności tylko wtedy, gdy darczyńca w chwili śmierci był uprawniony do odwołania albo gdy obdarowany umyślnie pozbawił darczyńcę życia lub umyślnie wywołał rozstrój zdrowia, którego skutkiem była śmierć darczyńcy.

Przedstawiciel osoby ubezwłasnowolnionej może żądać rozwiązania umowy darowizny dokonanej przez tę osobę przed ubezwłasnowolnieniem, jeżeli darowizna ze względu na wartość świadczenia i brak uzasadnionych pobudek jest nadmierna. Rozwiązania umowy darowizny nie można żądać po upływie dwóch lat od jej wykonania.

Darowizna dokonana w sytuacji, gdy na darczyńcy ciąży powinność świadczenia wynikająca z zasad współżycia społecznego, nie może być odwołana ani na podstawie przesłanki rażącej niewdzięczności (art. 898), ani też w sytuacji, gdy darczyńca popadł w niedostatek jeszcze przed wykonaniem darowizny (art. 897).

Częściowe odwołanie darowizny może dotyczyć jednak tylko takich przypadków, w których pozwalać będzie na to charakter samego przedmiotu darowizny.

Autor: Adwokat Grzegorz Szymczyk o 14:07
Jak odwołać darowiznę?
czwartek, 24 września 2015
Uprawnienie do odwołania darowizny jeszcze niewykonanej, z przyczyn określonych w art. 896 KC, jest uprawnieniem ściśle osobistym darczyńcy, związanym z jego sytuacją powstałą już po zawarciu umowy darowizny, a przed jej wykonaniem, w następstwie czego wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. W razie śmierci darczyńcy, uprawnienie osobiste darczyńcy nie przechodzi na jego spadkobierców. Jeżeli darowizny dokonali małżonkowie w odniesieniu do przedmiotu wchodzącego w skład ich ustawowego majątku wspólnego, a następnie przed jej wykonaniem i
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.

PUBLIKACJE NA TEMAT