Ostatnio często pytacie o przedawnienie roszczeń z tytułu ubezpieczenia OC. W niniejszym artykule postaram się pisać krótko i na temat przedawnienia roszczeń o odszkodowanie, kierowanych do zakładów ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia. Mam nadzieje, że wyczerpie temat a jeżeli nie to piszcie na mojego maila- postaram się w wolnym czasie rozwinąć temat w zakresie was interesującym.Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Jeżeli natomiast szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Natomiast przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Bieg przedawnienia przerywa się:1)  przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
2)  przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
3)  przez wszczęcie mediacji.
4) przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.  ( Tylko pierwsza odpowiedź przerywa bieg przedawnienia - pozostałe już nie)

Jeżeli macie jakieś pytania lub sugestie, co do tematu następnego artykułu proszę pisać na adres e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl z dopiskiem: pytania/sugestie blog prawny o odszkodowaniach.


Autor:
Adwokat Grzegorz Szymczyk o 11:18


Artykuł ten został utworzony jedynie w celu zaprezentowania stanowiska i poglądów jego autora. Zamieszczony na blogu artykuł nie jest poradą prawną a jego autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania informacji lub materiałów zawartych w tym artykule.
Artykuł zamieszczony na niniejszym blogu stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 29 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 666)) i podlega ochronie prawnej.Kiedy następuje przedawnienie roszczeń o odszkodowanie, kierowanych do zakładów ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia?

Środa, 7 czerwca 2016 r.
Roszczenia z umowy ubezpieczenia, co do zasady zgodnie z art. 819 § 1 k.c., przedawniają się z upływem lat trzech.

Jednak od tej zasady przewidziany jest wyjątek, który odnosi się do przedawnienia roszczeń w wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  tj. roszczeń poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z OC.

Zgodnie z art. 819 § 3 k.c. w wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.

Przepisy o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym przewidują, że roszczenie z tego tytułu ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
przedawnienie roszczeń o odszkodowanie, kierowanych do zakładów ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia  - Adwokat Wrocław, Twardogóra
PRZEDAWNIENIE  - powoduje, że po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia.
Komentarz
Wednesday, July 06, 2016PUBLIKACJE NA TEMAT
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
tel. kom. 725 118 998
tel. 71 707 25 19
Umów się - on-line
e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:   

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.
Facebook - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Google - Adwokat Wrocław, Twardogóra
GoldenLine - Adwokat Wrocław, Twardogóra
LinkedIn - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Aktywność na Twitterze - Adwokat Wrocław, Twardogóra