tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
Zadośćuczynienie dla rodziny poszkodowanego w wypadku samochodowym przysługuje tylko wówczas, gdy wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego. Jeżeli więc poszkodowany przeżył wypadek członkom jego rodziny zadośćuczynienie nie przysługuje. 

Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. Przysługuje ono każdemu, kto faktycznie je poniósł, bez względu na to, czy łączył go ze zmarłym stosunek bliskości oraz czy jest jego spadkobiercąOsoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.
O kręgu osób uprawnionych z mocy prawa do alimentów przesądzają przepisy KRO. Zgodnie z przepisem art. 129 KRO obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych - obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Zgodnie z kolei z art. 130 KRO obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa lub po orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka. Obowiązek alimentacyjny istnieje również w stosunkach pomiędzy przysposabiającym a przysposobionym (art. 131 KRO) oraz powinowatymi (art. 144 KRO). Należy jednak zaznaczyć, że legitymację do wystąpienia z omawianym roszczeniem mają tylko te osoby, które w danej sytuacji faktycznej miałyby roszczenie alimentacyjne do zmarłego, a nie te, które hipotetycznie mieszczą się w kręgu uprawnionych do alimentów na mocy wymienionych wyżej przepisów KRO. (E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 8, Warszawa 2017)

Krąg uprawnionych do żądania renty tworzą również osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Mamy tu do czynienia z tzw. rentą fakultatywną, opartą na elementach ocennych, tworzonych przez zasady współżycia społecznego. Ustawodawca nie definiuje, kogo należy uznawać za osobę bliską. Wchodzić tu będą wszelkie osoby złączone węzłem pokrewieństwa i powinowactwa, ale również osoby pozostające w faktycznym pożyciu (np. konkubenci). (E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 8, Warszawa 2017)

Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej a także odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Do kręgu najbliższych członków rodziny zaliczyć niewątpliwie należy rodziców i dzieci zmarłego, ale również inne osoby pozostające w stosunkach rodzinnych (a więc dalszych zstępnych i wstępnych, macochę lub ojczyma, jak również dziecko pozostające pod pieczą rodziny zastępczej (E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 8, Warszawa 2017). W pewnych okolicznościach może osobą bliską być również osoba powinowata lub w konkubinacie ze zmarłym poszkodowanym.
Autor: Adwokat Grzegorz Szymczyk o 9:18

Zadośćuczynienie dla rodziny poszkodowanego w wypadku samochodowym?
Piątek, 08 grudnia 2017

PUBLIKACJE NA TEMAT
Umów się - on-line
Porady - on-line
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis     Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.