Jedną z przesłanek powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wymóg rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zasadą jest, że to zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania spółki do rejestru. Wniosek o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu.

Sąd rejestrowy nie może odmówić wpisania spółki do rejestru z powodu drobnych uchybień, które nie naruszają interesu spółki oraz interesu publicznego, a nie mogą być usunięte bez poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. W przypadku stwierdzenia w zgłoszeniu braku usuwalnego sąd rejestrowy wyznaczy spółce w organizacji stosowny termin do jego usunięcia pod rygorem odmowy wpisu do rejestru.Zgłoszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu rejestrowego powinno zawierać:
1) firmę, siedzibę i adres spółki;
2) przedmiot działalności spółki;
3) wysokość kapitału zakładowego;
4) określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
5) nazwiska, imiona i adresy członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki;
6) nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli ustawa lub umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej;
7) jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności;
8) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
9) jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma.

Zgłoszenie do sądu rejestrowego spółki jednoosobowej powinno również zawierać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika, a także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki.

Do zgłoszenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy dołączyć:
1) umowę spółki;
2) oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników,
3) jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki, dowód ich ustanowienia, z wyszczególnieniem składu osobowego.

Jednocześnie ze zgłoszeniem należy złożyć podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich.
Adresy członków zarządu należy dołączyć do zgłoszenia spółki oraz zmian w jej składzie osobowym, a także w przypadku każdorazowej zmiany adresu. Do chwili zgłoszenia zmiany adresu adres zgłoszony do rejestru jest adresem, na który dokonuje się doręczeń dla członka zarządu.

Wskazanych dokumentów nie dołącza się jednak do zgłoszenia spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy. Do zgłoszenia tej spółki należy dołączyć, sporządzone na formularzach udostępnianych w systemie teleinformatycznym:
1) umowę spółki opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;
2) listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich, opatrzoną przez każdego z członków zarządu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;
3) oświadczenie wszystkich członków zarządu opatrzone przez każdego z nich kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, jeżeli wkłady zostały wniesione najpóźniej w chwili zgłoszenia spółki.
Zarząd spółki w taki sposób zawiązanej w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru, składa do sądu rejestrowego oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, jeżeli oświadczenie takie nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki.

Należy pamiętać, że jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo, jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, umowa spółki ulega rozwiązaniu. W przypadku zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy termin ten jest krótszy i wynosi 7 dni.


Wnioski o wpis do KRS-u składa się na urzędowym formularzu albo na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym (zgodnie z art. 19 ust. 5 KRSU urzędowe formularze są udostępniane w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości).
Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu - również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Wnioski można także składać na niebarwnych formularzach stanowiących wydruki komputerowe lub będących kserokopiami formularzy urzędowych.

Wnioski składane drogą elektroniczną są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie. Wymogu tego nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.

Opłata sądowa za wniosek o zarejestrowanie spółki z o.o. w KRS

Zgodnie z art. 52 KSCU opłata sądowa za wniosek o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS (w tym o pierwszy wpis do tego rejestru spółki z o.o.) wynosi 500 zł, a 250 zł - jeżeli umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym.Autor: Adwokat Grzegorz Szymczyk o 09:26
Kancelaria Adwokacka
Wrocław, Twardogóra
tel: 725118998Zgłoszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do KRS-u

wtorek, 23 stycznia 2018 r. Wrocław / Twardogóra

PUBLIKACJE NA TEMAT
Adwokat Wrocław Zgłoszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do KRS-u

Umów się na spotkanie!
we Wrocławiu lub w Twardogórze
Potrzebujesz Adwokata
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
tel. kom. 725 118 998
tel. 71 707 25 19
Umów się - on-line
Porady - on-line
e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Adwokat Wrocław Zgłoszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do KRS-u
Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk z Wrocławia i Twardogóry
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:   

© 2012 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk - Adwokat Wrocław  /  Twardogóra. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Facebook - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Google - Adwokat Wrocław, Twardogóra
GoldenLine - Adwokat Wrocław, Twardogóra
LinkedIn - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Aktywność na Twitterze - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Adwokat Wrocław Zgłoszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do KRS-u