Sąd może orzec pozbawienie na okres od jednego do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia osoby, która ze swojej winy:

1.będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości z tym zastrzeżeniem, że sąd może oddalić wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na tej podstawie, jeżeli został złożony wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego, a rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli jest nieznaczny 

albo
2.faktycznie zarządzając przedsiębiorstwem dłużnika, istotnie przyczyniła się do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie,
albo
3.po ogłoszeniu upadłości nie wydała lub nie wskazała majątku, ksiąg rachunkowych, korespondencji lub innych dokumentów upadłego, w tym danych w postaci elektronicznej, do których wydania lub wskazania była obowiązana z mocy ustawy,
albo
4.jako upadły po ogłoszeniu upadłości ukrywała, niszczyła lub obciążała majątek wchodzący w skład masy upadłości,
albo
5. jako upadły w toku postępowania upadłościowego nie wykonała innych obowiązków ciążących na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza, albo też w inny sposób utrudniała postępowanie.

Przy orzekaniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej sąd bierze pod uwagę stopień winy oraz skutki podejmowanych działań, w szczególności obniżenie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego i rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli.

Sąd może  także orzec pozbawienie na okres od jednego do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia osoby, wobec której:
1) już co najmniej raz ogłoszono upadłość, z umorzeniem jej długów po zakończeniu postępowania upadłościowego;
2) ogłoszono upadłość nie dawniej niż pięć lat przed ponownym ogłoszeniem upadłości.

Sąd może orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej także wobec dłużnika będącego osobą fizyczną, jeżeli niewypłacalność dłużnika jest następstwem jego celowego działania lub rażącego niedbalstwa. Ma to zastosowanie również do osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy będącego osobą prawną albo spółką handlową niemającą osobowości prawnej oraz osób faktycznie zarządzających przedsiębiorstwem dłużnika, jeżeli niewypłacalność przedsiębiorcy lub pogorszenie jego sytuacji finansowej jest następstwem celowego działania lub rażącego niedbalstwa tych osób.
Autor: Adwokat Grzegorz Szymczyk o 09:26
Kancelaria Adwokacka
Wrocław, Twardogóra
tel: 725118998Przyczyny orzeczenia w upadłości zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

środa, 31 stycznia 2018 r. Wrocław / Twardogóra

PUBLIKACJE NA TEMAT
Adwokat Wrocław Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Umów się na spotkanie!
we Wrocławiu lub w Twardogórze
Potrzebujesz Adwokata
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
tel. kom. 725 118 998
tel. 71 707 25 19
Umów się - on-line
Porady - on-line
e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Adwokat Wrocław Zgłoszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do KRS-u
Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk z Wrocławia i Twardogóry
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:   

© 2012 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk - Adwokat Wrocław  /  Twardogóra. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Facebook - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Google - Adwokat Wrocław, Twardogóra
GoldenLine - Adwokat Wrocław, Twardogóra
LinkedIn - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Aktywność na Twitterze - Adwokat Wrocław, Twardogóra