Po zaprzestaniu prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok. To samo dotyczy osób fizycznych, które przestały być wspólnikami osobowych spółek handlowych tj. spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej. 

Należy pamiętać, że wniosek wierzyciela o upadłość dłużnika złożony po upływie roku od dnia wykreślenia przedsiębiorcy z właściwego rejestru podlega oddaleniu.Zgodnie z art. 34 ust. 2 SwobDziałGospU przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki, w przypadku:
1) stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej;
2) niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej od dnia następującego po dniu, do którego przedsiębiorca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie art. 14a ust. 1d SwobDziałGospU;
3) utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących na podstawie art. 13 ust. 1 albo ust. 2 SwobDziałGospU;
4) gdy wpis został dokonany z naruszeniem prawa.

Natomiast utrata statusu wspólnika spółki osobowej może wynikać z różnych okoliczności, np.:
1) zbycia ogółu praw i obowiązków (art. 10 KSH);
2) wystąpienia wspólnika ze spółki;
3) wykreślenia spółki z rejestru. (R. Adamus, Prawo upadłościowe. Komentarz. Warszawa 2016)

Postępowanie upadłościowe wszczęte na wniosek wierzyciela toczy się według przepisów tytułu V części trzeciej, a zatem według tzw. upadłości konsumenckiej.Autor: Adwokat Grzegorz Szymczyk o 8:00
Kancelaria Adwokacka
Wrocław, Twardogóra
tel: 725118998Upadłość osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą

poniedziałek, 22 stycznia 2018 r. Wrocław / Twardogóra

PUBLIKACJE NA TEMAT
Adwokat od upadłości przedsiębiorców

Umów się na spotkanie!
we Wrocławiu lub w Twardogórze
Potrzebujesz Adwokata
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
tel. kom. 725 118 998
tel. 71 707 25 19
Umów się - on-line
Porady - on-line
e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:   

© 2012 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk - Adwokat Wrocław  /  Twardogóra. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Facebook - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Google - Adwokat Wrocław, Twardogóra
GoldenLine - Adwokat Wrocław, Twardogóra
LinkedIn - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Aktywność na Twitterze - Adwokat Wrocław, Twardogóra