Roszczeń z tytułu naruszenia patentu można dochodzić po uzyskaniu patentu.

Roszczenia z tytułu naruszenia patentu, jeżeli sprawca działał w dobrej wierze, mogą być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu, w którym Urząd Patentowy dokonał ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia przez uprawnionego osoby naruszającej prawo o dokonanym zgłoszeniu - od daty tego powiadomienia.


Roszczenia z tytułu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu, co do zasady z upływem
3 lat.


Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła patent, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu.

Na przykład przedawnienie roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści z tytułu naruszenia prawa własności przemysłowej, polegającego na wytwarzaniu określonych produktów przez dłuższy okres i wynikającego z wielu powtarzalnych czynów, dających się oddzielić w czasie i przestrzeni, rozpoczyna bieg oddzielnie w stosunku do każdego, kolejnego naruszenia, od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa oraz o osobie, która je naruszyła (art. 289 § 1 w związku z art. 292 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410).( I CSK 540/13 - wyrok SN - Izba Cywilna z dnia 27-06-2014)

Bieg przedawnienia roszczenia o zaniechanie naruszania prawa ochronnego czynem o charakterze ciągłym, polegającym na powtarzaniu bezprawnych działań ( i to w sposób który nie pozwala na ich wydzielenie jako samoistnych całości ) rozpoczyna się od dnia zaistnienia stanu bezprawnego, a nie jego ustania.

Bieg przedawnienia ulega zawieszeniu w okresie między zgłoszeniem wynalazku do Urzędu Patentowego a udzieleniem patentu.

Uprawniony z patentu, którego patent został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego patent zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:
1)  na zasadach ogólnych albo
2)  poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku.

Sąd, rozstrzygając o naruszeniu patentu, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.
Autor: Adwokat Grzegorz Szymczyk o 10:26


Kiedy przedawniają się roszczenia z tytułu naruszenia patentu?
Poniedziałek, 27 listopada 2017 r.
tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

PUBLIKACJE NA TEMATUmów się - on-line
Porady - on-line
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis     Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.