Pragnę zaprezentować numerus clausus przypadków stanowiących wyjątek od zasady z art. 28 ust. 1 PrBud, w myśl której rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Przypadki poniżej wskazane wiążą się ze zwolnieniem wymienionych zamierzeń inwestycyjnych od pełnej reglamentacji prawnej w postaci pozwolenia na budowę, jednakże celem ustawodawcy nie jest zwolnienie ich spod regulacji PrBud w ogóle. Większość zamierzeń wymienionych poniżej wymaga uprzedniego dokonania zgłoszenia w myśl art. 30 ust. 1 PrBud. Oznacza to poddanie ich reglamentacji administracyjnej, tyle że o "słabszym" charakterze.

Do obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę zalicza się

:

1.obiektów gospodarczych
związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a
.parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
b
.płyt do składowania obornika,
c.
szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
d
.naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m,
e
.suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
2
.wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
3.
wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
4.
wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
5
.wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
6.
wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;
7
.wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
8
.przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
9
.zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
10
.altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 528 oraz z 2016 r. poz. 2260);
11
.wiat przystankowych i peronowych;
12
.parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa;
13
.wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
14
.parkometrów z własnym zasilaniem;
15
.boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
16
.miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
17.
zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;
18
.zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
19
.przepustów o średnicy do 100 cm;
20
.tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
21
.gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
22
.obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
23
.przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;
24
.pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
a
.cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
b.
uprawiania wędkarstwa,
c.
rekreacji;
25
.opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
26
.pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
27
.instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
28
.sieci:
a
.elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
b
.wodociągowych,
c.
kanalizacyjnych,
d.
cieplnych,
e
.telekomunikacyjnych;
29
.przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
30
.telekomunikacyjnych linii kablowych;
31
.kanalizacji kablowej;
32
.urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
a
.posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
b
.punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
c
.piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł
33
.obiektów małej architektury;
34
.ogrodzeń;
35
.obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
36
.tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
37
.znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
38
.instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku;
39
.obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016 r. poz. 1131, 1991 oraz z 2017 r. poz. 60 i 202) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;
40
.poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki.


Pozwolenia na budowę nie wymaga  również wykonywanie robót budowlanych polegających na:

1
.remoncie obiektów budowlanych;
2
.przebudowie obiektów, o których mowa powyżej;
3.
przebudowie budynków, innych niż budynki, o których mowa w punkcie I, z wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także z wyłączeniem przebudowy, której projekt budowlany wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej;
4.
przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;
5
.remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych;
6.
dociepleniu budynków o wysokości do 25 m;
7
.utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
8.
instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
9
.wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
10
.wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych;
11
.przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych
12
.przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;
13
.budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191), w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi;
14
.instalowaniu krat na obiektach budowlanych;
15
.instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;
16
.montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych.

Roboty budowlane powyżej wymienione wykonywane

:
1)
  przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków - wymagają pozwolenia na budowę,
2)
  na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia,
- przy czym do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.Autor:
Adwokat Grzegorz Szymczyk
o 10:00


Wtorek, 12 grudnia 2017 r.

PUBLIKACJE NA TEMAT
Adwokat - Jaka budowa nie wymaga pozwolenia na budowę?

Jaka budowa nie wymaga pozwolenia na budowę?

                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis     Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.
Facebook - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Google - Adwokat Wrocław, Twardogóra
GoldenLine - Adwokat Wrocław, Twardogóra
LinkedIn - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Aktywność na Twitterze - Adwokat Wrocław, TwardogóraKancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
tel. kom. 725118998
tel. 71 7072519
Umów się - on-line
Porady - on-line
e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl