tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Na wstępie należy wskazać, że Oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść (art. 74 § 1 k.p.k.) Oskarżony ma prawo do odmowy składania wyjaśnień w sprawie i w razie skorzystania z tego prawa nie można wykorzystać w żadnym zakresie tego, co powiedział przesłuchiwany w charakterze świadka gdyż stanowi to rażące obejście zasady wynikającej z art. 74 § 1 KPK i ma oczywisty wpływ na treść wyroku.Oskarżony ma prawo składać wyjaśnienia; może jednak bez podania powodów odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub odmówić składania wyjaśnień.


Osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań.. Prawo odmowy zeznań trwa mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia. Za osobą najbliższą uważany jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Ś
wiadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Prawo odmowy zeznań przysługuje także świadkowi, który w innej toczącej się sprawie jest oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem.
II AKa 307/14 - wyrok SA Wrocław z dnia 29-10-2014
Prawo świadka do odmowy składania zeznań w sytuacji postawienia go w stan oskarżenia w odrębnej sprawie o współudział w przestępstwie
1. Prawo odmowy zeznań gwarantowane w art. 182 § 3 KPK świadkowi, który w innej sprawie jest oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem, realizuje funkcję gwarancyjną, z którą koresponduje zasada lojalności organów państwa wobec obywatela oraz prawo każdego do rzetelnego i sprawiedliwego procesu przed niezawisłym i bezstronnym sądem. Tym samym realizowane są wymagania gwarancyjne wynikające z reguły nemo se ipsum accusare tenetur.
2. Inna tocząca się sprawa w rozumieniu art. 182 § 3 KPK to inne postępowanie karne, także w stadium postępowania przygotowawczego, a osoba, która ma być przesłuchana w charakterze świadka w tej innej sprawie, może mieć nie tylko status oskarżonego, ale także podejrzanego, a oskarżenie (podejrzenie) o współudział polegać może nie tylko na współsprawstwie, ale także na innych formach zjawiskowych: pomocnictwie i podżeganiu. Obejmuje więc nie tylko tzw. formy sprawcze z art. 18 § 1 KK, ale także formy zjawiskowe z art. 18 § 2 i 3 KK.
3. Prawo do odmowy złożenia zeznań, o którym mowa w art. 182 § 3 KPK aktualizować się będzie w sytuacji wyłączenia sprawy wobec jednego z oskarżonych (podejrzanych) do odrębnego postępowania. Gdyby nie doszło do takiego wyłączenia, oskarżony mógłby bowiem skorzystać z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień na podstawie art. 175 § 1 KPK. Prawo z art. 182 § 3 KPK aktualizuje się także wtedy, gdy określona osoba ma złożyć zeznania w sytuacji, gdy w tym samym czasie przeciwko niej prowadzone jest inne postępowanie, w którym występuje w charakterze podejrzanego lub oskarżonego o współudział w popełnieniu przestępstwa, będącego przedmiotem postępowania, w którym ma złożyć zeznania. Przepis art. 182 § 3 KPK znajdzie więc zastosowanie w razie zmiany ról procesowych, w wyniku której osoba będąca uprzednio oskarżonym (podejrzanym) jest przesłuchiwana w charakterze świadka, a także gdy świadek w tym samym czasie jest oskarżony w innej toczącej się sprawie o współudział w popełnieniu przestępstwa objętego postępowaniem. Jeśli świadek skorzysta z prawa odmowy zeznań na podstawie art. 182 § 3 KPK ustawodawca nie zezwala na wykorzystywanie jako dowodu w sprawie poprzednio złożonych zeznań (art. 186 § 1 in fine KPK), pozwala jednak sądowi na odczytanie wyjaśnień, złożonych przez świadka w innym postępowaniu (art. 391 § 2 KPK).
4. Przepis art. 182 § 3 KPK nie obejmuje osoby współdziałającej w popełnieniu przestępstwa, wobec której postępowanie nie toczy się lub zostało zakończone oraz skazanego za współudział w przestępstwie, stanowiącym przedmiot postępowania. Wymienione osoby obowiązane są do złożenia zeznania, a prawo do nieobciążania siebie (niedostarczania dowodów przeciwko sobie) przysługuje im na podstawie art. 183 § 1 KPK.
Tezy redakcyjne LegalisAutor: Adwokat Grzegorz Szymczyk o 13:30
Prawo do odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania w postępowaniu karnym.
piątek, 2 października 2015
Oskarżony ma prawo składać wyjaśnienia; może jednak bez podania powodów odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub odmówić składania wyjaśnień.

Osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań.. Prawo odmowy zeznań trwa mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia. Za osobą najbliższą uważany jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.

PUBLIKACJE NA TEMAT